นางสาวปวิชญา สินน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจริยา ชุมขันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ