นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

– ว่าง –
นักวิชาการตรวจสอบภายใน