นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพท.

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม