นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม