นางอำภา เวชสารศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางนาตยา พรหมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรุ่งฤดี มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ