นางอำภา เวชสารศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวรุ่งฤดี มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ