นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวณัฎฐณิชา เพชรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งฤดี มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ