ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่

คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
ประธาน ก.ต.ป.น.

นายถาวร หนูสงวน
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ

นายประพาส ทับธนะ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน

นายสม พุ่มแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา มากมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุคนธ์ สุระกำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอิศรา เพ็งทิพย์นาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ