ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่

คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

นางสาวปวิชญา สินน้อย
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
ประธาน ก.ต.ป.น.

นายถาวร หนูสงวน
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ

นายประพาส ทับธนะ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน

– ว่าง –
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา มากมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุคนธ์ สุระกำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอิศรา เพ็งทิพย์นาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ