เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธาน เครือข่ายคีรีรัตน์
นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนตรน
โทรศัพท์ : 089-5987825

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านพนกงหรากงหรา
2วัดเขาวงก์กงหรากงหรา
3สามัคคีอนุสรณ์กงหรากงหรา
4บ้านหน้าวังคลองทรายขาวกงหรา
5อนุบาลกงหราคลองทรายขาวกงหรา
6บ้านทอนตรนคลองทรายขาวกงหรา
7วัดพังกิ่งสมหวังกงหรา
8วัดหวังสมวังกงหรา
ประธานเครือข่ายไพรวัลย์
นางณัฏยา ลือกิจนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกอบ
โทรศัพท์ : 089-2933205

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านนาทุ่งโพธิ์คลองเฉลิมกงหรา
2บ้านป่าแก่คลองเฉลิมกงหรา
3บ้านพูด กรป.กลางคลองเฉลิมกงหรา
4บ้านคูคลองเฉลิมกงหรา
5บ้านควนประกอบคลองเฉลิมกงหรา
6บ้านวังปริงชะรัดกงหรา
7บ้านต้นประดู่กงหรากงหรา
8วัดควนขี้แรดชะรัดกงหรา
ประธานเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
นางวิไล โชคไพศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน
โทรศัพท์ : 087-2735487

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1อนุบาลเขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน
2วัดหัวเขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน
3บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)เขาชัยสนเขาชัยสน
4บ้านควนโคกยาเขาชัยสนเขาชัยสน
5บ้านเทพราชเขาชัยสนเขาชัยสน
6บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)เขาชัยสนเขาชัยสน
7บ้านควนหมอทองโคกม่วงเขาชัยสน
8บ้านเกาะทองสมโคกม่วงเขาชัยสน
9บ้านควนยวนโคกม่วงเขาชัยสน
10วัดท่าควายโคกม่วงเขาชัยสน
11บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)โคกม่วงเขาชัยสน
12วัดแหลมจองถนนจองถนนเขาชัยสน
13วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)จองถนนเขาชัยสน
ประธานเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
นายอำพล ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด
โทรศัพท์ : 080-7115637

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านท่าลาดควนขนุนเขาชัยสน
2วัดท่านางพรหมควนขนุนเขาชัยสน
3วัดชุมประดิษฐ์ควนขนุนเขาชัยสน
4วัดควนสามโพธิ์ควนขนุนเขาชัยสน
5บ้านไสนายขันควนขนุนเขาชัยสน
6วัดโพธิยารามควนขนุนเขาชัยสน
7วัดหานโพธิ์หานโพธิ์เขาชัยสน
8ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)หานโพธิ์เขาชัยสน
9วัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์)หานโพธิ์เขาชัยสน
10บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)หานโพธิ์เขาชัยสน
ประธานเครือข่ายตะโหมด
นายปิรยุทธ ทับทุ่ย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอินนอโม
โทรศัพท์ : 082-7323636

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านคลองใหญ่คอลงใหญ่ตะโหมด
2บ้านท่าเชียดคลองใหญ่ตะโหมด
3บ้านพรุนายขาวคลองใหญ่ตะโหมด
4บ้านทุ่งหนองสิบบาทคลองใหญ่ตะโหมด
5วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)ตะโหมดตะโหมด
6บ้านหัวช้างตะโหมดตะโหมด
7วัดโหล๊ะจันกระตะโหมดตะโหมด
8บ้านควนอินนอโมตะโหมดตะโหมด
9บ้านด่านโลดแม่ขรีตะโหมด
10บ้านร่มโพธิ์ไทรแม่ขรีตะโหมด
11บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)แม่ขรีตะโหมด
12วัดปลักปอมแม่ขรีตะโหมด
ประธานเครือข่ายสองเกาะ
นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
โทรศัพท์ : 086-9575045

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1วัดสุภาษิตารามเกาะนางคำปากพะยูน
2วัดแหลมดินสอเกาะนางคำปากพะยูน
3บ้านท่าเนียนเกาะนางคำปากพะยูน
4บ้านเกาะนางคำเกาะนางคำปากพะยูน
5บ้านเกาะนางคำเหนือเกาะนางคำปากพะยูน
6บ้านเกาะหมากเกาะหมากปากพะยูน
7บ้านเกาะเสือเกาะหมากปากพะยูน
8บ้านปากบางนาคราชเกาะหมากปากพะยูน
9บ้านเกาะโคบเกาะหมากปากพะยูน
10บ้านท่าวาเกาะหมากปากพะยูน
11บ้านช่องฟืนเกาะหมากปากพะยูน
12วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)เกาะหมากปากพะยูน
ประธานเครือข่ายรังสีตรีมิตร
นางอุษา พันธุ์คีรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
โทรศัพท์ : 081-9016428

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านโคกทรายดอนทรายปากพะยูน
2วัดไทรพอนดอนประดู่ปากพะยูน
3วัดควนเผยอดอนประดู่ปากพะยูน
4บ้านดอนประดู่ดอนประดู่ปากพะยูน
5วัดหัวควนดอนประดู่ปากพะยูน
6บ้านม่วงทวนหารเทาปากพะยูน
7บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)หารเทาปากพะยูน
8สำนักสงฆ์ห้วยเรือหารเทาปากพะยูน
9บ้านทะเลเหมียงหารเทาปากพะยูน
10บ้านควนนกหว้าหารเทาปากพะยูน
ประธานเครือข่ายพันธปัญญา
นางนัฐชกมล ฤทธิรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
โทรศัพท์ : 099-6252995

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)ปากพะยูนปากพะยูน
2อนุบาลปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูน
3ปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูน
4วัดโรจนารามฝาละมีปากพะยูน
5วัดฝาละมีฝาละมีปากพะยูน
6บ้านควนพระสาครินทร์ปากพะยูนปากพะยูน
7บ้านแหลมฝาละมีปากพะยูน
8 วัดบางขวนฝาละมีปากพะยูน
9บ้านบางมวงฝาละมีปากพะยูน
10วัดพระเกิดฝาละมีปากพะยูน
11วัดควนนางพิมพ์ฝาละมีปากพะยูน
ประธานเครือข่ายบูรพาป่าบอน
นายภิรมย์ ไพชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
โทรศัพท์ : 080-7124112

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1วัดควนเพ็งโคกทรายป่าบอน
2บ้านควนแหวงโคกทรายป่าบอน
3วัดพรุพ้อโคกทรายป่าบอน
4บ้านควนหินแท่นโคกทรายป่าบอน
5บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)ป่าบอนป่าบอน
6วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)ป่าบอนป่าบอน
7อนุบาลป่าบอนป่าบอนป่าบอน
8วัดท่าดินแดงวังใหม่ป่าบอน
9บ้านน้ำตกวังใหม่ป่าบอน
10วัดควนเคี่ยมวังใหม่ป่าบอน
ประธานเครือข่ายทุ่งธงทอง
นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนารี
โทรศัพท์ : 086-2927012

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1วัดโคกตะเคียนโคกทรายป่าบอน
2บ้านทุ่งคลองควายทุ่งนารีป่าบอน
3บ้านโหล๊ะหารทุ่งนารีป่าบอน
4บ้านยางขาคีมทุ่งนารีป่าบอน
5บ้านทุ่งนารีทุ่งนารีป่าบอน
6บ้านหนองธงหนองธงป่าบอน
7มิตรมวลชน ๑หนองธงป่าบอน
8บ้านเหมืองตะกั่วหนองธงป่าบอน
ประธานเครือข่ายบางแก้ว
นายสุนทร เกิดณรงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
โทรศัพท์ : 087-8999218

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1บ้านโคกสักโคกสักบางแก้ว
2วัดลอนโคกสักบางแก้ว
3บ้านต้นสนโคกสักบางแก้ว
4วัดรัตนวรารามท่ามะเดื่อบางแก้ว
5วัดสังฆวรารามท่ามะเดื่อบางแก้ว
6วัดปัณณารามท่ามะเดื่อบางแก้ว
7อนุบาลบางแก้วท่ามะเดื่อบางแก้ว
8บ้านหาดไข่เต่านาปะขอบางแก้ว
9วัดนาปะขอนาปะขอบางแก้ว
10วัดโตนดนาปะขอบางแก้ว
11วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)นาปะขอบางแก้ว
12บ้านปากพลนาปะขอบางแก้ว