นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางวนิดา เมืองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศารัตน์ เรืองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา ทองเอื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจุฑาพร ตันติรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ