นางสาวปวิชญา สินน้อย
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศํพท์ : 074-695911
Email : pawitchaya@phatthalung2.go.th

074-695911pawitchaya@phatthalung2.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 094-6654415
Email : thawat@phatthalung2.go.th

นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 089-5902233
Email :  crunok99@phatthalung2.go.th

นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 074-695911
Email : supachet@phatthalung2.go.th


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย