นางกอบขวัญ แดงบำรุง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศํพท์ : 0850773795
Email :  @phatthalung2.go.th

085-0773795@phatthalung2.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 094-6654415
Email : @phatthalung2.go.th

นางอำภา เวชสารศรี
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 081-5416430
Email : @phatthalung2.go.th

นางอุบล หนูมาก
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

โทรศัพท์ : 089-5902233
Email :  @phatthalung2.go.th


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
074-695913

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
074-695911

กลุ่มนโยบายและแผน

นางวนิดา เมืองแก้ว
074-695914

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวภิรญา นิยมเดชา
074-695915

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางประคอง รัตนยอศร๊
074-695917

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
074-695916

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง
074-695913

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนาตยา พรหมพันธ์
074-695915

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายวัชรินทร์ มีบุญ
074-695915

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
074-695914