นางสาวปวิชญา สินน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายวัชรินทร์ มีบุญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม