นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวภิรญา นิยมเดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภชัย การนาดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางอาริยา โชติพานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรทัย กาญจนะภาโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางมุกดา อุทัยรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวบุญยนุช เมืองสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิตติวัฒน์ กะโด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ