นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวภิรญา นิยมเดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภชัย การนาดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอรทัย กาญจนะภาโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางมุกดา อุทัยรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวบุญยนุช เมืองสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิตติวัฒน์ กะโด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าที่ ร.ต.บุญสิทธิ์ รินสง
นักทรัพยากรบุคคล