นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางปรัชญา ทองดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศารีญา อิสโร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางประไพ สมัครพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา คงประพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยินดี บุญทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสหัส หลำสะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมีนา สันสาคร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

– ว่าง –
ศึกษานิเทศก์

– ว่าง –
ศึกษานิเทศก์

– ว่าง –
ศึกษานิเทศก์

– ว่าง –
ศึกษานิเทศก์

นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์