นายธวัช รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางประคอง รัตนยอศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกรรณิการ์ รวยดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องผิว สุขวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลัดดานาท เขมนาทนนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา