นางอุบล หนูมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางกรรณิการ์ รวยดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา

นายฉาฝาหรี หมาดหนุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา