นางอุบล หนูมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกรรณิการ์ รวยดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา

นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา