คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ประธานอนุกรรมการนายสุวรรณ ขวัญแก้ว

อนุกรรมการและเลขานุการนางสาวปวิชญา สินน้อย

อนุกรรมการ

ผู้แทนหน่วยงาน

ผู้แทน กศจ.

นายสุทัศน์ แก้วพูล

ผู้แทนนายอำเภอ

นายวรพันธ์ุ สุวรรณยุหะ
นายอำเภอบางแก้ว

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายศรัณย์ บัวทองเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านบริหารงานบุคคล

นายสนอง ศรีเกตุ

ด้านกฎหมาย

นายยุซุบ ไหมหมาด

ด้านการศึกษา

นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง

ครู

– ว่าง –

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายวัชรินทร์ มีบุญ