การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

การบริหารงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

➢ O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

➢ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

➢ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

➢ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

➢ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

➢ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

➢ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

➢ O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➢ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

➢ O24 การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

➢ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➢ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➢ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➢ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

➢ O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน

➢ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

➢ O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

➢ O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

➢ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➢ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

➢ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

➢ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

➢ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

➢ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

➢ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

➢ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

➢ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน